Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Support Desk

Veelgestelde vragen

Vragen? Chat met ons (linksonder) of stuur een email: support@loftsi.nl

Inkomstenbelasting


Ik ben woonachtig in Spanje. Waarover moet ik inkomstenbelasting betalen?

Als fiscaal resident ben je in Spanje belastingplichtig over je gehele wereldinkomen en dien je dit in Spanje op te geven in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Afhankelijk van het type inkomen en de herkomst van het inkomen, is het mogelijk dat je in Spanje recht hebt op een vrijstelling of vermindering, bijvoorbeeld ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Wat is de aangifte Inkomstenbelasting voor een Spaanse vakantiewoning?

Mocht je een vakantiewoning in Spanje bezitten dan dien je een Spaanse aangifte Inkomstenbelasting te presenteren. Op basis van de kadastrale waarde wordt er een inkomen aan de woning toegerekend dat wordt belast. De kadastrale waarde van je woning kun je terug vinden op de Spaanse gemeentelijke "IBI" aanslag.

Wanneer moet de Spaanse aangifte Inkomstenbelasting worden ingediend?

Voor fiscaal residenten geldt dat de aangifte uiterlijk op 30 juni moet zijn ingediend. Voor bezitters van een Spaanse vakantiewoning geldt dat de aangifte uiterlijk op 31 december moet worden ingediend. Loftsi verzorgt de aangifte natuurlijk graag voor je. Neem contact op met ons voor verdere informatie of download de offerte op de aangifte pagina.

Vermogensbelasting


Wanneer moet ik een Spaanse aangifte Vermogensbelasting indienen?

Als fiscaal resident ben je in Spanje belastingplichtig over je wereldwijde vermogen. Niet-residenten zijn alleen belastingplichtig over de Spaanse situsgoederen (Spaans vastgoed, Spaanse bankrekeningen, etc) die ze bezitten. Per deelstaat kunnen de vrijstellingen, tarieven en verplichtingen verschillen. Laat je tijdig informeren; voor met name de grotere vermogens kan de Spaanse vermogensbelasting namelijk fors zijn.

Ik heb een hypotheekschuld. Is deze in Spanje fiscaal aftrekbaar?

Voor fiscaal residenten is een hypotheekschuld aftrekbaar in de Spaanse Vermogensbelasting. Voor niet residenten geldt dat deze alleen aftrekbaar is indien de hypotheek (1) direct en aantoonbaar is aangewend voor de aanschaf van de Spaanse woning en (2) de hypotheek in Spanje is gevestigd.

Wanneer moet de Spaanse aangifte Vermogensbelasting worden ingediend?

De aangifte Vermogensbelasting dient voor 30 juni, tegelijkertijd met de aangifte Inkomstenbelasting voor fiscaal residenten, te worden ingediend. We maken de aangifte natuurlijk graag voor je in orde. Neem voor meer informatie contact met ons op of download de offerte op de aangifte pagina.

Fiscaal residentschap


Wanneer word ik door de Spaanse fiscus beschouwd als resident in Spanje?

Kortgezegd ben je resident als je in Spanje woonachtig bent. De Spaanse nationale wetgeving stelt dat je in Spanje woonachtig bent als je hier meer dan 183 dagen verblijft of je economisch centrum (inkomen, vermogen, activiteiten) in Spanje ligt. Indien je vrouw en kinderen in Spanje wonen, wordt je ook geacht resident in Spanje te zijn. Echter, nuances zijn erg belangrijk bij fiscale residentiebepaling en de fiscale gevolgen kunnen in zowel het land van oorspong als bestemming aanzienlijk zijn. Neem in geval van vragen of twijfel daarom contact met ons op.

Het Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje bepaalt toch waar ik resident ben?

Alleen in het geval waarin beide landen op basis van hun nationale wetgeving stellen dat je resident van hun land bent, treedt het Belastingverdrag in werking en biedt deze bescherming. Het Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje kijkt in eerste instante waar je een woning tot je beschikking hebt. Indien je in beide landen een woning tot je beschikking hebt wordt er vervolgens gekeken waar je centrum levensbelangen (verenigingen, werk, schoolgaande kinderen, abonnementen, verzekeringen, huisarts, tandarts, etc.) het sterkst is. Daarna zal er worden gekeken naar waar je doorgaans verblijft of - bij uiterste twijfel - je nationaliteit.

Moet ik als niet-resident in Spanje belasting betalen voor mijn Spaanse vakantiewoning?

Het Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje bepaalt dat het land waar de woning ligt, gerechtigd is om hierover Inkomsten-, Vermogens- en Winstbelasting te heffen. Nederland zal in dit geval een vermindering of vrijstelling dienen te verlenen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dit dient waar mogelijk te worden gecoördineerd met je Nederlandse belastingadviseur.

Koop vakantiewoning


Welke belastingen moet ik betalen als ik een Spaanse vakantiewoning koop?

Bij koop van nieuwbouw dient BTW te worden betaald. Bij koop van bestaande bouw dien je overdrachtsbelasting te betalen. De tarieven voor de overdrachtsbelasting kunnen per Spaanse autonome regio verschillen. Verder dien je rekening te houden met kosten voor de Spaanse notaris, het Spaanse eigendomsregister (kadaster) en een advocaat die het kooptraject voor je begeleid. De totale koperskosten bedragen daarmee doorgaans 10-12% van de koopsom. Zoek je een goede advocaat? Loftsi kan je refereren.

Waar moet ik op letten als ik een woning in Spanje koop?

Bij de koop van een Spaanse woning dient er ondermeer op juridische, fiscale en bouwkundige aspecten te worden gelet. Een advocaat kan zorgen dat de koop van de woning juridisch correct verloopt (vergunningen, inschrijving, opstellen contracten), een architect kan een bouwkundige controle uitvoeren om te zorgen dat de woning geen verborgen gebreken heeft. Fiscaal dient te worden bekeken op welke wijze de woning het beste kan worden gekocht (privé, met je BV of zelfs een Spaanse BV) en dat de aankoopbelastingen juist en tijdig worden afgewikkeld. Let er tenslotte ook op dat er op de dag van koop een verzekering is afgesloten voor je Spaanse woning.

Is de verkoper van de woning ook een niet-resident?

Let in dat geval extra op. Als koper ben je dan verplicht om 3% van de koopsom in te houden, af te dragen aan de Spaanse fiscus en bewijs hiervan te overhandigen aan de verkoper. Claimt de verkoper dat hij woonachtig is in Spanje, dan dient hij hiertoe een certificaat van fiscaal residentschap van de Spaanse fiscus te overleggen. Verder is het belangrijk dat je goede afspraken maakt over de afdracht van de gemeentelijke 'plusvalía' belasting. Deze dient door de verkoper te worden betaald, maar mocht hij dit nalaten dan zal dit bedrag door de Spaanse gemeente op jou worden verhaald.

Verkoop vakantiewoning


Ik heb mijn Spaanse woning verkocht. Welke aangiften moet ik doen?

Over het deel van het jaar dat je de woning in bezit hebt gehad dien je Inkomstenbelasting te betalen. Voor de Vermogensbelastingplicht geldt dat je op 31 december van het jaar eigenaar moet zijn geweest om hiervoor belastingplichtig te zijn. Let er ook op dat je binnen 4 maanden na verkoop een aangifte winstbelasting moet presenteren (ook indien je met de verkoop van de woning geen winst hebt gerealiseerd). Tenslotte dient er binnen 1 maand een gemeentelijke belasting te worden betaald over de fictieve waardestijging van de grond, de zogenaamde plusvalia.

Ik hoorde dat 50% van de verkoopwinst van de woning belastingvrij is. Klopt dat?

Dit is alleen in zeer beperkte gevallen van toepassing. Indien je de woning hebt gekocht tussen 12 mei 2012 en 31 december 2012 en je de woning niet aan een familielid verkoopt, is 50% van de verkoopwinst belastingvrij. De regeling is ook van toepassing indien de woning in bezit is van je Nederlandse BV en de woning niet aan een groepsonderneming wordt verkocht.

De koper heeft een bedrag ingehouden bij de verkoop van mijn Spaanse woning.

Als de verkoper niet in Spanje woonachtig is, dan is de koper verplicht om 3% van de koopsom in te houden en binnen 1 maand af te dragen aan de Spaanse fiscus. Van deze verplichting dient ook melding te worden gemaakt in de notariële koopakte. Het door de koper ingehouden bedrag kan worden verrekend met je Spaanse aangifte winstbelasting.

Verhuur vakantiewoning


Welke fiscale consequenties heeft het als ik mijn Spaanse woning verhuur?

Over de verhuuropbrengst van de Spaanse woning dien je Inkomstenbelasting te betalen. Dit zowel als je de woning vanuit privé verhuurt alsook wanneer de woning door je BV wordt verhuurd. Er moet binnen 20 dagen na afloop van het de kwartaal (op eigen initiatief) een aangifte inkomstenbelasting worden ingediend.

Zijn de kosten aftrekbaar van de verhuuropbrengst?

Indien je woonachtig bent in de EU zijn direct gerelateerde kosten die noodzakelijk zijn om de verhuur te realiseren van de verhuuropbrengst aftrekbaar. Houd er rekening mee dat de Spaanse fiscus naar onderliggende facturen, betaalbewijzen en een certificaat van fiscaal residentschap van je woonland kan vragen.

Moet mijn Spaanse vakantiewoning worden geregistreerd als ik deze verhuur?

Veel autonome deelstaten in Spanje hebben een speciaal register waarin woningen die te huur worden aangeboden verplicht geregistreerd moeten staan. Het is raadzaam om te informeren of deze verplichting ook voor jou geldt mocht je van plan zijn om je vakantiewoning aan derden te verhuren.

Erven en schenken


Hoe werkt de Spaanse Erf- en Schenkbelasting?

Kortgezegd betaal je als fiscaal resident erf- en schenkbelasting over al datgeen je middels nalating of schenking verkrijgt. Als niet-resident ben je alleen belastingplichtig als je Spaanse situsgoederen erft of geschonken krijgt. Op een schenking en nalatenschap zijn de Spaanse deelstaat tarieven van toepassing die per situatie kunnen verschillen. Neem contact met ons op om je situatie voor te leggen.

Wat staat er in het Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje?

Spanje en Nederland hebben in het huidige Belastingverdrag geen afspraken gemaakt over de voorkoming van dubbele belasting. Zowel Spanje als Nederland kennen wel nationale eenzijdige regelingen ter voorkoming van dubbele belasting waarmee in de praktijk dubbele belasting tot op enige hoogte voorkomen kan worden.

Zijn de lagere Spaanse deelstaat tarieven ook op niet-residenten van toepassing?

Enkele Spaanse deelstaten hebben voor hun inwoners lagere tarieven en vrijstellingen ingevoerd. Deze zijn na een uitspraak van het Europese Hof met terugwerkende kracht ook voor niet-residenten van toepassing. Mocht je in de afgelopen jaren Erf- of Schenkbelasting hebben betaald in Spanje, dan is het zinvol om te kijken of je teveel belasting hebt betaald.

Zakelijk investeren


Ik wil zakelijk investeren in Spanje. Welke structuur is het beste?

Zakelijk investeren in Spaans vastgoed is nog altijd populair. Zakelijk investeren betekent doorgaans niet in privé investeren maar juist met een rechtspersoon (Spaans of buitenlands) en met behulp van een optimale structuur voor alle belanghebbenden. Loftsi kan je adviseren over welke structuur het meest passend is en over de bijbehorende verplichtingen richting de Spaanse fiscus.

Kan ik de betaalde BTW in Spanje eenvoudig terugvorderen?

Het feit dat er een (zakelijke) activiteit door een rechtspersoon wordt gevoerd, betekent niet automatisch dat er sprake is van een Spaanse BTW activiteit. Hoe de zakelijke activiteit wordt uitgevoerd hebben kan invloed hebben op of betaalde BTW wel of niet terugvorderbaar is bij de Spaanse fiscus, en daarmee direct van invloed zijn op de winstgevendheid van de Spaanse activiteiten.

Speciale fiscale regelingen voor Spaans vastgoedinvesteringen.

De fiscale wetgeving met betrekking tot vastgoed is waarschijnlijk in geen enkel land eenvoudig. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er aantrekkelijke fiscale vastgoedregimes van toepassing zijn. Loftsi kan je hier uiteraard verder over informeren.

De Spaanse fiscus


Is aanvraag van uitstel van de belastingaangifte in Spanje mogelijk?

Een Spaanse belastingaangifte dient op tijd te worden ingediend om boetes te voorkomen. Wel is het onder voorwaarden mogelijk om een uitstel van betaling of een betalingsregeling aan te vragen. Afhankelijk van de hoogte van de te betalen belasting dient een garantie aan de Spaanse fiscus te worden afgegeven, zoals een bankgarantie.

Notificatie adres en goede follow up van correspondentie van de Spaanse fiscus.

Het is erg belangrijk dat de post van de Spaanse fiscus goed wordt ontvangen en periodiek wordt gelezen. Voor niet-residenten is dit onderwerp extra belangrijk gezien de Spaanse post mogelijk niet regelmatig wordt bekeken. De termijn om bij de Spaanse fiscus bezwaar te maken tegen of onderliggende documentatie aan te leveren is vaak 10 dagen. Loftsi biedt haar cliënten de mogelijkheid om de post van de Spaanse fiscus te ontvangen voor de juiste afwikkeling.

Ik heb achterstallige aangiften. Hoe kan ik dit afwikkelen met de Spaanse fiscus?

Het kan voorkomen dat je achterstallige aangiften hebt. We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk in orde te maken, want de boetes zijn lager als je de aangiften op eigen initiatief in orde maakt. De verjaringstermijn bedraagt 4 jaar in Spanje.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief